Popularne Wiadomości

Wybór Redakcji - 2019

Subtelności etyki korporacyjnej

Pojawienie się etyki korporacyjnej sięga dość odległego okresu, kiedy konieczne stało się uregulowanie interakcji poszczególnych osób w dużym zespole i poza nim. Jednocześnie pojawiła się koncepcja kultury komunikacyjnej, która obejmowała połączenie wiedzy, umiejętności i umiejętności, dzięki którym możliwe jest nawiązanie kontaktu psychologicznego, wzajemnego zrozumienia i braku problemów z percepcją w zespole.

Dzięki temu wszystko staje się możliwe do osiągnięcia pożądanego rezultatu. We współczesnym świecie wszystkie powyższe przestają być nieoficjalne i zostają skonsolidowane w różnych kodeksach i regułach.

Co to jest

Etyka korporacyjna zasadniczo zawiera szereg przepisów, które określają jej istotę:

 • Pracownicy muszą mieć pewne wartości, które są ważne zarówno dla życia, jak i pracy. Na przykład może to być rozwój kariery, sama praca, wartości materialne i tak dalej.
 • Pracownicy muszą wierzyć w sukces swoich przełożonych i wnosić w to wszystko, wspierając obecność w zespole wzajemnej pomocy, przychodów i wsparcia.
 • Etyka korporacyjna oznacza używanie przez kolektywny szczególnego języka komunikacji, komunikacji niewerbalnej, gestów.
 • Każdy pracownik i cały zespół musi być świadomy i prawidłowo wykorzystywać czas, odnosić się do niego z należytą odpowiedzialnością, przestrzegać rutyny i harmonogramu pracy.
 • Konieczne jest przestrzeganie etykiety podczas interakcji z osobami, które różnią się wiekiem, statusem, stanowiskiem, poziomem wykształcenia itp. Należy również dodać potrzebę unikania lub szybkiego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Pracownicy muszą stale się rozwijać, przechodzić szkolenia, szkolenia, przekazywać doświadczenie, umiejętności, wiedzę nowym pracownikom.
 • Przestrzeganie zasad etyki powinno zachęcać pracowników do osiągania dowolnych celów. Odbywa się to również poprzez podział obowiązków zgodnie z kwalifikacjami, wypłacanie premii, a także ich podnoszenie.
 • Etyka biznesowa oznacza utrzymanie stylu biznesowego w zakresie ubrań i zachowań, a także dopasowanie wyglądu miejsca pracy.

W szczególności, biorąc pod uwagę czynniki wymienione w organizacji, kształtują się cechy etyki korporacyjnej, a w procesie jej powstawania wzajemnie na siebie wpływają pracownicy i normy etyczne. Z pewnością musi istnieć między sobą sprawiedliwość.

Gatunek

Koncepcja komunikacji korporacyjnej zakłada połączenie i interakcję pracowników w wymianie takich kategorii, jak doświadczenie, informacje i wydajność. W takim przypadku określone są konkretne cele i zadania takiej komunikacji. Oznacza to, że kategoria jest wieloaspektowa, co decyduje o dostępności klasyfikacji.

Zatem istnieje kilka klasyfikacji z różnych powodów. Zazwyczaj koncepcja komunikacji biznesowej pokrywa się z oficjalną (podczas pracy w miejscu pracy), chociaż pierwsza koncepcja jest zdecydowanie szersza niż ostatnia. Wynika to z faktu, że komunikacja biznesowa odbywa się poza pracą, na przykład podczas imprez firmowych. Oznacza to, że komunikację biznesową i biurową można wyróżnić jako podtypy komunikacji korporacyjnej.

Poprzez interakcję istnieją bezpośrednie i pośrednie kontakty. Pierwszy przypadek jest zrozumiały, nie wymaga ujawnienia, w drugim partnerzy są od siebie oddaleni, to znaczy są w pewnej odległości. Oznacza to również, że istnieje pewien okres czasu między wysłaniem informacji do adresata a otrzymaniem odpowiedzi.

Rozróżnia się także kontakty werbalne i niewerbalne. Pierwszy dotyczy użycia mowy, słów, fraz w komunikacji. Drugi - pozy, gesty, mimikę, intonacje, wygląd i tak dalej.

Znaczenie standardów moralnych w przedsiębiorstwie

Ważna jest oczywiście obecność standardów moralnych w każdym przedsiębiorstwie. Zgodnie z normami etycznymi możliwe jest zachowanie kultury komunikacji, a także wzajemnego zrozumienia. Dzięki temu zachowaniu koledzy będą lepiej ze sobą spokrewnieni. Oczywiście ważne jest również przestrzeganie takich standardów w komunikacji podwładnych i przełożonych.

Nie można utrzymać korzystnego środowiska pracy, jeśli pracownik nie jest w stanie zbudować dobrych relacji z kolegami. Ponadto, znając i przestrzegając zasad etyki korporacyjnej, pracownik może rozwiązać lub uniknąć szeregu problemów, które mogą pojawić się w związku z realizacją tej drugiej aktywności zawodowej. To jest różnica między wysokiej jakości komunikacją w zespole.

Należy o tym pamiętać Warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie są specyficzne. Dlatego etyka korporacyjna w różnych organizacjach będzie inna. Chociaż zawsze będzie się opierać na prawach i ogólnie uznanych wartościach moralnych. Ze względu na ich obecność organizacja ma wyższą ocenę i staje się bardziej pożądana, ponieważ wysoka ocena i popularność zwykle wskazują na wiarygodność organizacji. I już z tej jakości przepływu, dobrego poziomu wewnętrznej spójności i dyscypliny.

Ze względu na znaczenie roli, jaką etyka korporacyjna odgrywa w przedsiębiorstwie, kierownictwo tworzy te reguły. Relacje szefa i podwładnego w firmie powinny być wyłącznie oficjalne. Wbudowana komunikacja głosowa powinna być ścisła. Należy stosować normy dotyczące etykiet i przestrzegać zasad szacunku.

Podsumowując powyższe, należy powiedzieć, że rolą korporacyjnego kodeksu etyki w przedsiębiorstwie jest regulowanie rozwiązywania konfliktów, tworzenie standardów postępowania, rozpowszechnianie wartości moralnych, rozwiązywanie trudnych sytuacji i podwyższanie oceny przedsiębiorstwa. Zatem przestrzeganie etykiety w organizacji jest kluczem do jej sukcesu.

Zasady etykiety

Zasady etykiety w większości przedsiębiorstw obejmują:

 • Profil kompetencji - pracownicy muszą być specjalistami w swojej dziedzinie, posiadającymi odpowiedni poziom odpowiedniego wykształcenia, doświadczeni, zdolni do podejmowania decyzji, zdolni do podjęcia inicjatywy, odpowiedzialni i zdyscyplinowani.
 • Obecność szczerości i bezstronności - Najważniejsze cechy, od których zależy reputacja biznesowa przedsiębiorstwa. Zgodnie z nimi organizacja nie powinna mieć konfliktu interesów.
 • Odpowiedzialne podejście biznesowe - dobra jakość pracy, usług, towarów.
 • Szacunek dla człowieka jako osoba nosząca prawa i wolności. Pracownicy niewątpliwie mają niezbywalne prawa i obowiązki. Żadna dyskryminacja nie jest dozwolona z jakichkolwiek powodów.
 • Cechą patriotyzmu jest chęć pracy dla dobra przedsiębiorstwa i państwa jako całości.
 • Gwarancja bezpieczeństwa - Informacje poufne nie powinny być rozpowszechniane, działania każdego pracownika powinny być ukierunkowane na rozwój i bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Organizacja musi zapewnić, aby pracownicy pracowali w najbezpieczniejszych warunkach.
 • Opieka zdrowotna - koncentrować się na uzyskiwaniu bogactwa, zaspokajaniu potrzeb.
 • Elastyczność - świat dookoła ciągle się zmienia, dlatego należy reagować na takie zmiany w odpowiednim czasie, dostosowywać się i być w stanie improwizować, jeśli to konieczne. Warto zwrócić uwagę na umiejętność pracy w zespole w celu rozwiązywania nieoczekiwanych problemów, aby mimo to osiągnąć wspólne cele.
 • Harmonia i równowaga - nawet wszechstronne aspekty muszą być ze sobą w równowadze, zapewniając skuteczność całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu praca w organizacji nie zakończy się nawet w sytuacjach awaryjnych.

Potrzebujesz kreatywnego podejścia i elementu edukacyjnego.

Oprócz wymienionych zasad, zasady etyczne obejmują również cechy moralne i zasady, które służą jako podstawa etyki korporacyjnej. Należą do nich:

 • responsywność;
 • wartość firmy;
 • przyzwoitość;
 • skromność;
 • otwartość
 • uważność;
 • uczciwość
 • umiejętność odpowiedniego reagowania na krytykę.

Podstawowe koncepcje zachowań kierowniczych są indywidualne dla każdego szefa. Jest to dość skomplikowana nauka i nie ma uniwersalnej linii postępowania. Definicja tożsamości korporacyjnej jest niewyraźna.

Ważne niuanse i rekomendacje

Warto pamiętać o niektórych niuansach i zaleceniach, które oczywiście należy wziąć pod uwagę.

Etyka korporacyjna i etykieta ogólnie wyrażają rzeczy materialne i duchowe. Jest to na przykład wygląd pracowników, wnętrze i dekoracje w biurach, obecność symboli, atrybutów i tożsamości korporacyjnej, a także specyfika motywacji pracowników. Wszystko to składa się na kulturę przedsiębiorstwa i charakteryzuje go jako całość.

Należy o tym pamiętać przestrzeganie etyki korporacyjnej oznacza przestrzeganie ustalonych ograniczeń i norm, pamiętając, jakie standardy i wartości są przyjmowane w organizacji. Wszystko to powinno być wykonane przez każdego pracownika natychmiast po przyjęciu i wejściu w życie odpowiednich dokumentów, w których zostaną ustalone normy etyki korporacyjnej, a także sankcje.

Te ostatnie mają na celu zapobieganie, tłumienie i eliminowanie konsekwencji naruszenia ustalonych standardów. Sankcje mogą być dyscyplinarne, materialne lub administracyjne. Dzięki takim standardom organizacja zapewnia efektywność komunikacji. Wobec braku etyki korporacyjnej w przedsiębiorstwie trudne sytuacje są niemal nieuniknione, związane z brakiem danych od kierownictwa, nagromadzeniem negatywnych i brakiem spójności pracy.

Aby zapewnić etykę firmy, zalecamy podjęcie pewnych działań. Należą do nich certyfikacja, weryfikacja zgodności ze stanowiskiem, zawód. Ponadto zadania można sprawdzić pod kątem czystości. Organizowanie imprez firmowych obejmuje udział wszystkich pracowników, co przyczyni się do budowania zespołu i poprawy wzajemnego zrozumienia.

Stan zespołu powinien zostać doprowadzony do poziomu rodziny, jednego organizmu, w którym każdy członek, każda część stara się zapewnić dobro całości. Zgodnie z etyką korporacyjną pracownicy muszą ujawniać i rozwijać najlepsze cechy zarówno innych, jak i własnych.

Takie zasady i przepisy powinny być jasne i zrozumiałe. W takim przypadku będą w pełni szanowani i przyczynią się do dobrobytu organizacji.

W następnym filmie obejrzyj ciekawy wykład na temat etyki korporacyjnej.

Zostaw Swój Komentarz